Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1979Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 5. 6. 1979 53 - 56 PDF 3 MB
56/1979
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob  
55/1979
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob  
54/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
53/1979
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 21. 5. 1979 51 - 52 PDF 955 KB
52/1979
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách  
51/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 5. 5. 1979 48 - 50 PDF 906 KB
50/1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa  
49/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik  
48/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 28. 4. 1979 44 - 47 PDF 1002 KB
47/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska  
46/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu  
45/1979
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
44/1979
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 13. 4. 1979 41 - 43 PDF 3 MB
43/1979
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy  
42/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou  
41/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím  
5 29. 3. 1979 34 - 40 PDF 1 MB
40/1979
Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií  
39/1979
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi  
38/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky  
37/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy  
36/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980  
35/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství  
34/1979
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 6. 3. 1979 28 - 33 PDF 1 MB
33/1979
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny  
32/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě  
31/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt  
30/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik  
29/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou  
28/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 5. 3. 1979 15 - 27 PDF 2 MB
27/1979
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
26/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
25/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
24/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
23/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
22/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
21/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
20/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
19/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
18/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
17/1979
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat  
16/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku  
15/1979
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 20. 2. 1979 8 - 14 PDF 824 KB
14/1979
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava  
13/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu  
12/1979
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů  
11/1979
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách  
10/1979
Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky  
9/1979
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 a 97  
8/1979
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
1 23. 1. 1979 PDF 2 MB
7/1979
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení  
6/1979
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení  
5/1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
4/1979
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření  
3/1979
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta  
2/1979
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži  
1/1979
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 | Další