Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1987Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
6 13. 4. 1987 20 - 26 PDF 2 MB
26/1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech  
25/1987
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb.  
24/1987
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč  
23/1987
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33  
22/1987
Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338  
21/1987
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím  
20/1987
Zákon České národní rady o státní památkové péči  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
5 16. 3. 1987 12 - 19 PDF 2 MB
19/1987
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár  
18/1987
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par  
17/1987
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.  
16/1987
Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.  
15/1987
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci  
14/1987
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce  
13/1987
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd  
12/1987
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
4 10. 3. 1987 7 - 11 PDF 1018 KB
11/1987
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
10/1987
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice  
9/1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách  
8/1987
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení  
7/1987
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II  
3 13. 2. 1987 5 - 6 PDF 7 MB
6/1987
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.  
5/1987
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb  
2 11. 2. 1987 3 - 4 PDF 1 MB
4/1987
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť  
3/1987
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť  
1 16. 1. 1987 PDF 1 MB
2/1987
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť  
1/1987
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 | Další