Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1988Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
40 8. 12. 1988 184 - 187 PDF 2 MB
187/1988
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek  
186/1988
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění  
185/1988
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích  
184/1988
Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)  
39 2. 12. 1988 182 - 183 PDF 1 MB
183/1988
Redakční sdělení o opravě chyby  
182/1988
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků  
38 14. 11. 1988 169 - 181 PDF 2 MB
181/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon  
180/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla  
179/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí  
178/1988
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech  
177/1988
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách  
176/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město)  
175/1988
Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé  
174/1988
Zákon o ochranných známkách  
173/1988
Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí  
172/1988
Zákon o zemědělské dani  
171/1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani  
170/1988
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech  
169/1988
Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou  
37 1. 11. 1988 167 - 168 PDF 182 KB
168/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV  
167/1988
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 27. října 1988  
36 26. 10. 1988 159 - 166 PDF 973 KB
166/1988
Redakční sdělení o opravě chyb  
165/1988
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti  
164/1988
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode  
163/1988
Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach  
162/1988
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách  
161/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
160/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně  
159/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady  
35 14. 10. 1988 157 - 158 PDF 2 MB
158/1988
Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.  
157/1988
Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
34 30. 9. 1988 153 - 156 PDF 1 MB
156/1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků  
155/1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků  
154/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice)  
153/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
33 29. 9. 1988 152 PDF 3 MB
152/1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
32 28. 9. 1988 151 PDF 3 MB
151/1988
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení  
31 22. 9. 1988 149 - 150 PDF 4 MB
150/1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte  
149/1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení