Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1988Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
30 21. 9. 1988 141 - 148 PDF 2 MB
148/1988
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů  
147/1988
Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.  
146/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
145/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)  
144/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o statistikách práce (č. 160)  
143/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání  
142/1988
Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
141/1988
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
29 9. 9. 1988 140 PDF 2 MB
140/1988
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
28 1. 9. 1988 132 - 139 PDF 835 KB
139/1988
Redakční sdělení o opravě chyb  
138/1988
Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě  
137/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací  
136/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988  
135/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik  
134/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I  
133/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice  
132/1988
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku  
27 16. 8. 1988 127 - 131 PDF 1022 KB
131/1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče  
130/1988
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou  
129/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu  
128/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš  
127/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
26 29. 7. 1988 122 - 126 PDF 1 MB
126/1988
Redakční sdělení o opravě chyb  
125/1988
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.  
124/1988
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia  
123/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží  
122/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
25 30. 6. 1988 117 - 121 PDF 2 MB
121/1988
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách  
120/1988
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích  
119/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem  
118/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu  
117/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
24 28. 6. 1988 114 - 116 PDF 2 MB
116/1988
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě  
115/1988
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech  
114/1988
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
23 23. 6. 1988 106 - 113 PDF 2 MB
113/1988
Redakční sdělení o opravě chyb  
112/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2)  
111/1988
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb., o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi  
110/1988
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory  
109/1988
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu  
108/1988
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode  
107/1988
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch  
106/1988
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
22 16. 6. 1988 102 - 105 PDF 2 MB
105/1988
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
104/1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem  
103/1988
Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení  
102/1988
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím  
21 16. 6. 1988 100 - 101 PDF 3 MB
101/1988
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků  
100/1988
Zákon o sociálním zabezpečení