Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1988Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 21. 4. 1988 60 - 64 PDF 2 MB
64/1988
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.  
63/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov  
62/1988
Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu  
61/1988
Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  
60/1988
Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
9 20. 4. 1988 49 - 59 PDF 2 MB
59/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky  
58/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace  
57/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka  
56/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské  
55/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988  
54/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdružením, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací  
53/1988
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku  
52/1988
Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade  
51/1988
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe  
50/1988
Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a v pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky  
49/1988
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou  
8 19. 4. 1988 42 - 48 PDF 1 MB
48/1988
Redakční sdělení o opravě chyby  
47/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976  
46/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ)  
45/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X)  
44/1988
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)  
43/1988
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou  
42/1988
Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
7 15. 4. 1988 38 - 41 PDF 1 MB
41/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu  
40/1988
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád  
39/1988
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.  
38/1988
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
6 7. 4. 1988 35 - 37 PDF 639 KB
37/1988
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť  
36/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí  
35/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
5 30. 3. 1988 31 - 34 PDF 1 MB
34/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci  
33/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci  
32/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II  
31/1988
Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40  
4 24. 3. 1988 23 - 30 PDF 2 MB
30/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
29/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek  
28/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými  
27/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice  
26/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo)  
25/1988
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
24/1988
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra  
23/1988
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
3 29. 2. 1988 19 - 22 PDF 2 MB
22/1988
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva  
21/1988
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektorá ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti  
20/1988
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti  
19/1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví  
2 26. 2. 1988 14 - 18 PDF 2 MB
18/1988
Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie  
17/1988
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť  
16/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky  
15/1988
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu  
14/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
1 29. 1. 1988 PDF 2 MB
13/1988
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb  
12/1988
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.  
11/1988
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky  
10/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami  
9/1988
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla  
8/1988
Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960  
7/1988
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí  
6/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II  
5/1988
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok  
4/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou)  
3/1988
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny  
2/1988
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru  
1/1988
Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další