Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 25. 3. 1991 97 - 102 PDF 135 KB
102/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach  
101/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.  
100/1991
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.  
99/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy  
98/1991
Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice  
97/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.  
20 22. 3. 1991 91 - 96 PDF 141 KB
96/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach  
95/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry  
94/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach  
93/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave  
92/1991
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby  
91/1991
Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky  
19 21. 3. 1991 87 - 90 PDF 143 KB
90/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní  
89/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii  
88/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác  
87/1991
Zákon o mimosoudních rehabilitacích  
18 20. 3. 1991 81 - 86 PDF 141 KB
86/1991
Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením  
85/1991
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky  
84/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch  
83/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti  
82/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.  
81/1991
Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy  
17 1. 3. 1991 79 - 80 PDF 248 KB
80/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách  
79/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách  
Redakční sdělení o opravě chyby  
16 1. 3. 1991 72 - 78 PDF 156 KB
78/1991
Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu  
77/1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť  
76/1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů  
75/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací  
74/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost  
73/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.  
72/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích  
15 15. 3. 1991 PDF 157 KB
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike  
14 1. 3. 1991 63 - 71 PDF 152 KB
71/1991
Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky  
70/1991
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky  
69/1991
Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii  
68/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov  
67/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia  
66/1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem  
65/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane  
64/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti  
63/1991
Zákon o ochraně hospodářské soutěže  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
13 1. 3. 1991 56 - 62 PDF 309 KB
62/1991
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní  
61/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)  
60/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky  
59/1991
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)  
58/1991
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků  
57/1991
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky  
56/1991
Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění  
Redakční sdělení o opravě chyby  
Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
Redakční sdělení o opravě chyby  
12 11. 3. 1991 PDF 116 KB
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike