Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
81 1. 11. 1991 424 - 428 PDF 147 KB
428/1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury  
427/1991
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků  
426/1991
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení  
425/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr  
424/1991
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
80 1. 11. 1991 417 - 423 PDF 262 KB
423/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
422/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlášení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky  
421/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.  
420/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov  
419/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva  
418/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole  
417/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
79 25. 10. 1991 412 - 416 PDF 299 KB
416/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)  
415/1991
Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů  
414/1991
Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování  
413/1991
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole  
412/1991
Zákon o kárné odpovědnosti soudců  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991  
78 1. 11. 1991 410 - 411 PDF 262 KB
411/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně mzdy (č. 95)  
410/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky  
77 17. 10. 1991 405 - 409 PDF 160 KB
409/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Čínské lidové republiky  
408/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139)  
407/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií  
406/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost  
405/1991
Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice  
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
76 15. 10. 1991 395 - 404 PDF 270 KB
404/1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky  
403/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)  
402/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan  
401/1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství  
400/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
399/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách  
398/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb.  
397/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon  
396/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.  
395/1991
Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane  
75 10. 10. 1991 393 - 394 PDF 242 KB
394/1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky  
393/1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků  
74 4. 10. 1991 388 - 392 PDF 145 KB
392/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách  
391/1991
Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů  
390/1991
Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních  
389/1991
Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování  
388/1991
Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky  
73 30. 9. 1991 381 - 387 PDF 184 KB
387/1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává předpis L 8400 „Zkratky a kódy“  
386/1991
Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování  
385/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami  
384/1991
Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele  
383/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů  
382/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic  
381/1991
Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)  
72 23. 9. 1991 375 - 380 PDF 217 KB
380/1991
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům  
379/1991
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě  
378/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti  
377/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry  
376/1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice  
375/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.  
Redakční sdělení o opravě chyby  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Redakční sdělení o opravě chyby  
Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhů kandidátů na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Redakční sdělení o opravě chyby