Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
61 16. 8. 1991 326 - 329 PDF 191 KB
329/1991
Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991  
328/1991
Zákon o konkursu a vyrovnání  
327/1991
Ústavní zákon o referendu  
326/1991
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Redakční sdělení o opravě chyby  
60 15. 8. 1991 324 - 325 PDF 183 KB
325/1991
Oznámení Federálního výboru pro životní prostředí o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby  
324/1991
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch  
59 13. 8. 1991 318 - 323 PDF 111 KB
323/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu  
322/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku  
321/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám  
320/1991
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských  
319/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krivd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií  
318/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohodpodárskom fonde Slovenskej republiky  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch  
58 9. 8. 1991 315 - 317 PDF 135 KB
317/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podminekach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia  
316/1991
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov  
315/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť  
Redakční sdělení o opravě chyby  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
Redakční sdělení o opravě chyby  
57 9. 8. 1991 308 - 314 PDF 169 KB
314/1991
Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity  
313/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991  
312/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací  
311/1991
Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství  
310/1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři  
309/1991
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)  
308/1991
Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočňovanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí  
56 31. 7. 1991 305 - 307 PDF 96 KB
307/1991
Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou  
306/1991
Zákon o změnách v sociálním zabezpečení  
305/1991
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu  
55 31. 7. 1991 297 - 304 PDF 128 KB
304/1991
Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie  
303/1991
Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany  
302/1991
Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb  
301/1991
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.  
300/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec  
299/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok  
298/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.  
297/1991
Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání  
Redakční sdělení o opravě chyby  
Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
Redakční sdělení o opravě chyby  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci
Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně
Redakční sdělení o opravě chyby  
54 31. 7. 1991 296 PDF 540 KB
296/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
53 19. 7. 1991 289 - 295 PDF 253 KB
295/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz  
294/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku  
293/1991
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii  
292/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách  
291/1991
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole  
290/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy  
289/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách  
52 31. 7. 1991 287 - 288 PDF 284 KB
288/1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
287/1991
Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)