Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
123 29. 12. 1992 603 - 604 PDF 244 KB
604/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost  
603/1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Redakční sdělení o opravě chyb  
122 28. 12. 1992 599 - 602 PDF 307 KB
602/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě  
601/1992
Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství  
600/1992
Zákon o cenných papírech  
599/1992
Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv  
Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách  
121 23. 12. 1992 595 - 598 PDF 157 KB
598/1992
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.  
597/1992
Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře  
596/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty  
595/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních  
120 22. 12. 1992 594 PDF 250 KB
594/1992
Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike  
119 21. 12. 1992 591 - 593 PDF 295 KB
593/1992
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  
592/1992
Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění  
591/1992
Zákon České národní rady o cenných papírech  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce  
118 17. 12. 1992 589 - 590 PDF 207 KB
590/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony  
589/1992
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
117 18. 12. 1992 586 - 588 PDF 462 KB
588/1992
Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty  
587/1992
Zákon České národní rady o spotřebních daních  
586/1992
Zákon České národní rady o daních z příjmů  
116 15. 12. 1992 580 - 585 PDF 186 KB
585/1992
Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů  
584/1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy  
583/1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.  
582/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla  
581/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky  
580/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách  
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky  
115 16. 12. 1992 572 - 579 PDF 272 KB
579/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
578/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím  
577/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti  
576/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
575/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  
574/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic  
573/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic  
572/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin  
114 14. 12. 1992 569 - 571 PDF 651 KB
571/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou  
570/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska  
569/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993