Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
103 19. 11. 1992 512 - 514 PDF 244 KB
514/1992
Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby  
513/1992
Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady  
512/1992
Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví  
102 16. 11. 1992 511 PDF 311 KB
511/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov  
101 30. 10. 1992 503 - 510 PDF 143 KB
510/1992
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov  
509/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů  
508/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael  
507/1992
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich  
506/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia  
505/1992
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole  
504/1992
Nařízení vlády České republiky o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.  
503/1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství  
100 12. 11. 1992 501 - 502 PDF 617 KB
502/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou  
501/1992
Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
99 6. 11. 1992 500 PDF 758 KB
500/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky  
98 29. 10. 1992 493 - 499 PDF 152 KB
499/1992
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku  
498/1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
497/1992
Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů  
496/1992
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.  
495/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže  
494/1992
Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků  
493/1992
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony  
97 27. 10. 1992 487 - 492 PDF 147 KB
492/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.  
491/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991  
490/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky  
489/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky  
488/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.  
487/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Redakční sdělení o opravě chyb  
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Redakční sdělení o opravě chyb  
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
Redakční sdělení o opravě chyb  
96 26. 10. 1992 478 - 486 PDF 267 KB
486/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě  
485/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
484/1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu  
483/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase  
482/1992
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii  
481/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)  
480/1992
Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu  
479/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.  
478/1992
Zákon o užitných vzorech  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992  
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992  
95 22. 10. 1992 471 - 477 PDF 290 KB
477/1992
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky  
476/1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny  
475/1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu  
474/1992
Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky  
473/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.  
472/1992
Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství  
471/1992
Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání  
Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky  
94 15. 10. 1992 465 - 470 PDF 225 KB
470/1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti  
469/1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera  
468/1992
Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu  
467/1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu  
466/1992
Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství  
465/1992
Zákon České národní rady o sídle České národní rady  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami  
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami  
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami
Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami