Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
62 7. 11. 1994 199 - 202 PDF 238 KB
202/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice  
201/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti  
200/1994
Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
199/1994
Zákon o zadávání veřejných zakázek  
61 27. 10. 1994 189 - 198 PDF 127 KB
198/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic  
197/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.  
196/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech  
195/1994
Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení  
194/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. října 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy  
193/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.  
192/1994
Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách  
191/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.  
190/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky  
189/1994
Zákon o vyšších soudních úřednících  
Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 178/1994 Sb.  
60 7. 10. 1994 187 - 188 PDF 139 KB
188/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně  
187/1994
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě  
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994  
59 30. 9. 1994 182 - 186 PDF 186 KB
186/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP), přijatých v Moskvě dne 18. ledna 1979, vyhlášených pod č. 30/1980 Sb., a Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988), přijatých v Moskvě dne 11. října 1988, vyhlášených pod č. 101/1989 Sb.  
185/1994
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace  
184/1994
Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích  
183/1994
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995  
182/1994
Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky  
59
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 175/1994 Sb.  
58 28. 9. 1994 179 - 181 PDF 135 KB
181/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
180/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
179/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. srpna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci  
Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 35/1994 Sb.  
57 28. 9. 1994 178 PDF 848 KB
178/1994
Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů  
56 14. 9. 1994 174 - 177 PDF 141 KB
177/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu České Velenice - Gmünd/Bleylebenstrasse, Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Chlum u Třeboně - Schlag, Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Tábor, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, České Velenice, Gmünd, Schwarzenau a Sigmundsherberg, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Tábor - Sigmundsherberg a České Budějovice - Sigmundsherberg a Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Budějovice, Kaplice, Horní Dvořiště, Summerau, Freistadt a Linz-hlavní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími České Budějovice a Linz-hlavní nádraží  
176/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992  
175/1994
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.  
174/1994
Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
56
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí  
55 8. 9. 1994 173 PDF 64 KB
173/1994
Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
54 31. 8. 1994 171 - 172 PDF 435 KB
172/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce  
171/1994
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv  
54
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání dodatku k opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky - přílohy č. 2 (ostatní specifikovaný materiál) Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
53 18. 8. 1994 166 - 170 PDF 66 KB
170/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací  
169/1994
Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon  
168/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  
167/1994
Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany  
166/1994
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích  
53
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně