Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
52 11. 8. 1994 164 - 165 PDF 230 KB
165/1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám  
164/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. července 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1993 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících  
52
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny  
51 3. 8. 1994 161 - 163 PDF 105 KB
163/1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků  
162/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic  
161/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
51
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25 %  
50 29. 7. 1994 156 - 160 PDF 156 KB
160/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky  
159/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic  
158/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.  
157/1994
Zákon o státních vyznamenáních České republiky  
156/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů  
49 27. 7. 1994 153 - 155 PDF 267 KB
155/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů  
154/1994
Zákon o Bezpečnostní informační službě  
153/1994
Zákon o zpravodajských službách České republiky  
49
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 71/1994 Sb.  
48 20. 7. 1994 152 PDF 170 KB
152/1994
Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 136/1994 Sb. a v opatření Ministerstva hospodářství uveřejněném v částce 31/1994 Sb.  
Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb.  
47 15. 7. 1994 150 - 151 PDF 124 KB
151/1994
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.  
150/1994
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky  
46 11. 7. 1994 149 PDF 648 KB
149/1994
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb.  
45 15. 7. 1994 141 - 148 PDF 119 KB
148/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, ze dne 25. ledna 1994  
147/1994
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně  
146/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla  
145/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb.  
144/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty  
143/1994
Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte  
142/1994
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku  
141/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991  
45
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách Redakční sdělení o doplnění nálezů Ústavního soudu České republiky č. 86/1994 Sb., č. 101/1994 Sb. a č. 132/1994 Sb.  
44 8. 7. 1994 140 PDF 415 KB
140/1994
Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
43 29. 6. 1994 134 - 139 PDF 126 KB
139/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče  
138/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče  
137/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
136/1994
Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
135/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách  
134/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
43
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně