Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
42 24. 6. 1994 132 - 133 PDF 136 KB
133/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společnému protokolu týkajícímu se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy  
132/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. května 1994 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.  
42
Opatření ústředních orgánů Usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava  
41 21. 6. 1994 131 PDF 109 KB
131/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.  
40 17. 6. 1994 127 -130 PDF 117 KB
130/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně  
129/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických k financování municipální infrastruktury  
128/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
127/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23. června 1979  
Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 113/1994 Sb. a ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1994 Sb.  
39 15. 6. 1994 126 PDF 518 KB
126/1994
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
38 10. 6. 1994 119 - 125 PDF 104 KB
125/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996  
124/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu  
123/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990  
122/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě  
121/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí  
120/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991  
119/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1 a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992  
38
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva dopravy o vydání opatření o používání měrových jednotek při spojení letadlo - země a při koordinaci řízení letového provozu (L 5), opatření o poznávacích značkách civilních letadel (L 7) a opatření o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část I - Zařízení a systémy Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance  
37 8. 6. 1994 111 - 118 PDF 241 KB
118/1994
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
117/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
116/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů  
115/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.  
114/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.  
113/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.  
112/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.  
111/1994
Zákon o silniční dopravě  
36 3. 6. 1994 109 - 110 PDF 292 KB
110/1994
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody  
109/1994
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby  
35 31. 5. 1994 107 - 108 PDF 130 KB
108/1994
Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony  
107/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  
34 27. 5. 1994 104 - 106 PDF 204 KB
106/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán  
105/1994
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace  
104/1994
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace  
34
Opatření ústředních orgánů Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
33 27. 5. 1994 101 - 103 PDF 221 KB
103/1994
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii  
102/1994
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin  
101/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  
33
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 182/1993 Sb., v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., v opatření České národní banky č. 21/1994 Sb., v zákonu č. 47/1994 Sb., v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění) a v nařízení vlády č. 79/1994 Sb.