Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 29. 4. 1994 70 - 73 PDF 199 KB
73/1994
Vyhláška Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot  
72/1994
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)  
71/1994
Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty  
70/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách  
22
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva kultury, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty  
21 20. 4. 1994 69 PDF 581 KB
69/1994
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
20 11. 4. 1994 66 - 68 PDF 144 KB
68/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972 a 23. října 1978  
67/1994
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta  
66/1994
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč  
20
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o klasifikaci zaměstnání Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 13/1994 Sb.  
19 7. 4. 1994 65 PDF 445 KB
65/1994
Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
18 31. 3. 1994 61 - 64 PDF 100 KB
64/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993  
63/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodně ekonomické dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky  
62/1994
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí  
61/1994
Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb. a nařízení vlády č. 145/1993 Sb.  
18
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb. a opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
17 29. 3. 1994 55 - 60 PDF 100 KB
60/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra  
59/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provozu hraničních celních přechodů na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou  
58/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů  
57/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu, k Dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Druhému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Třetímu dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Čtvrtému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu, jakož i ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie a dalším ujednáním, přijatým ve Washingtonu dne 14. prosince 1989  
56/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o obchodních a ekonomických vztazích  
55/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o obchodní a ekonomické spolupráci  
16 25. 3. 1994 54 PDF 319 KB
54/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona  
15 21. 3. 1994 47 - 53 PDF 124 KB
53/1994
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních  
52/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny  
51/1994
Nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace  
50/1994
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě  
49/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
48/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
47/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů  
15
Opatření ústředních orgánů Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven  
14 21. 3. 1994 41 - 46 PDF 149 KB
46/1994
Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích  
45/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících  
44/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách  
43/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
42/1994
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
41/1994
Zákon o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů  
13 21. 3. 1994 38 - 40 PDF 127 KB
40/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
39/1994
Zákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti  
38/1994
Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů