Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
12 1. 3. 1994 35 - 37 PDF 114 KB
37/1994
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince  
36/1994
Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují  
35/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou  
12
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 295/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 323/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 11/1994 Sb.  
11 18. 2. 1994 33 - 34 PDF 75 KB
34/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku  
33/1994
Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti  
10 15. 2. 1994 30 - 32 PDF 233 KB
32/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku  
31/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
30/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti  
10
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování zdravotního zařízení  
9 11. 2. 1994 25 - 29 PDF 131 KB
29/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu  
28/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti  
27/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě  
26/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb. a č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984  
25/1994
Vyhláška Ministerstva financí o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům  
8 9. 2. 1994 22 - 24 PDF 151 KB
24/1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky  
23/1994
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli  
22/1994
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb.  
7 7. 2. 1994 20 - 21 PDF 84 KB
21/1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami  
20/1994
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti  
6 4. 2. 1994 17 - 19 PDF 246 KB
19/1994
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb.  
18/1994
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
17/1994
Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
5 25. 1. 1994 14 - 16 PDF 117 KB
16/1994
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 11/1993 Sb.  
15/1994
Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb  
14/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu  
5
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.  
4 24. 1. 1994 13 PDF 111 KB
13/1994
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  
4
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
3 20. 1. 1994 11 - 12 PDF 77 KB
12/1994
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem  
11/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků  
3
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele, a opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny