Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 19. 3. 1998 46 PDF 88 KB
46/1998
Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku  
20
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1998  
19 18. 3. 1998 45 PDF 337 KB
45/1998
Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
19
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
18 13. 3. 1998 41 - 44 PDF 128 KB
44/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)  
43/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic  
42/1998
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima  
41/1998
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001  
18
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank  
17 11. 3. 1998 35 - 40 PDF 297 KB
40/1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy  
39/1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 10 000 Kč  
38/1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 5000 Kč  
37/1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 2500 Kč  
36/1998
Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Karel IV.“ po 1000 Kč  
35/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu  
16 5. 3. 1998 33 - 34 PDF 103 KB
34/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí  
33/1998
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997  
15 27. 2. 1998 32 PDF 94 KB
32/1998
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
15
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách  
14 10. 3. 1998 30 - 31 PDF 168 KB
31/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
30/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  
13 10. 3. 1998 29 PDF 4 MB
29/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
12 24. 2. 1998 28 PDF 105 KB
28/1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností  
11 24. 2. 1998 25 - 27 PDF 3 MB
27/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999  
26/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991  
25/1998
Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii  
Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.