Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
90 17. 11. 1998 PDF 776 KB
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999  
90
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999  
89 5. 11. 1998 252 - 256 PDF 94 KB
256/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999  
255/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989  
254/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům  
253/1998
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
252/1998
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
88 10. 11. 1998 251 PDF 958 KB
251/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků  
87 2. 11. 1998 250 PDF 232 KB
250/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek  
86 2. 11. 1998 246 - 249 PDF 183 KB
249/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů  
248/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů  
247/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů  
246/1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností  
85 30. 10. 1998 245 PDF 844 KB
245/1998
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti  
85
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny  
84 27. 10. 1998 244 PDF 152 KB
244/1998
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností  
83 23. 10. 1998 240 - 243 PDF 152 KB
243/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený  
242/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Šestého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy  
241/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy  
240/1998
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
83
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky  
82 21. 10. 1998 239 PDF 276 KB
239/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
81 19. 10. 1998 236 - 238 PDF 122 KB
238/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
237/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů  
236/1998
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů