Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
80 9. 10. 1998 234 - 235 PDF 64 KB
235/1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky  
234/1998
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
80
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností  
79 9. 10. 1998 233 PDF 302 KB
233/1998
Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
78 7. 10. 1998 227 - 232 PDF 244 KB
232/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o dokladech totožnosti námořníků, 1958 (č. 108)  
231/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)  
230/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171)  
229/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)  
228/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách  
227/1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu  
78
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999  
77 6. 10. 1998 223 - 226 PDF 224 KB
226/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank  
225/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)  
224/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
223/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 2. září 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 179/1998 Sb.  
76 29. 9. 1998 218 - 222 PDF 322 KB
222/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury  
221/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu  
220/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shod potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)  
219/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát  
218/1998
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.  
76
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 a opatření č. 11 ze dne 1. prosince 1997  
75 21. 9. 1998 215 - 217 PDF 193 KB
217/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti  
216/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 25. srpna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 ze dne 22. ledna 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
215/1998
Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
74 14. 9. 1998 214 PDF 158 KB
214/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
74
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997 Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/1998 Sb.  
73 11. 9. 1998 210 - 213 PDF 244 KB
213/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
212/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
211/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů  
210/1998
Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
73
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro banky Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 109/1998 Sb.  
72 7. 9. 1998 209 PDF 102 KB
209/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů  
71 1. 9. 1998 207 - 208 PDF 112 KB
208/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.  
207/1998
Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu  
71
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě