Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
70 7. 9. 1998 206 PDF 716 KB
206/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou  
69 21. 8. 1998 202 - 205 PDF 139 KB
205/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.  
204/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů  
203/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
202/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic  
68 20. 8. 1998 201 PDF 218 KB
201/1998
Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
68
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 181/1998 Sb. a v opatření Ministerstva financí uveřejněném v částce 62/1998 Sb.  
67 19. 8. 1998 200 PDF 491 KB
200/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé  
66 14. 8. 1998 199 PDF 302 KB
199/1998
Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
65 12. 8. 1998 198 PDF 204 KB
198/1998
Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
64 11. 8. 1998 197 PDF 304 KB
197/1998
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
64
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank  
63 7. 8. 1998 190 - 196 PDF 210 KB
196/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000  
195/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie na léta 1998, 1999 a 2000  
194/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámským společenstvím Belgie na léta 1998, 1999 a 2000  
193/1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám  
192/1998
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras  
191/1998
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb.  
190/1998
Zákon o dani silniční (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplnění)  
62 7. 8. 1998 182 - 189 PDF 129 KB
189/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000  
188/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2000  
187/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady  
186/1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.  
185/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  
184/1998
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů  
183/1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách  
182/1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení  
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 10,90 %  
61 30. 7. 1998 180 - 181 PDF 226 KB
181/1998
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně  
180/1998
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky