Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1998Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
60 28. 7. 1998 178 - 179 PDF 248 KB
179/1998
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.  
178/1998
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
59 24. 7. 1998 172 - 177 PDF 297 KB
177/1998
Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků  
176/1998
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem  
175/1998
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů  
174/1998
Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  
173/1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích  
172/1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky  
59
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
58 16. 7. 1998 168 - 171 PDF 146 KB
171/1998
Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů  
170/1998
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb.  
169/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
168/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů  
57 15. 7. 1998 167 PDF 202 KB
167/1998
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů  
56 13. 7. 1998 162 - 166 PDF 151 KB
166/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  
165/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony  
164/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů  
163/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
162/1998
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod  
56
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
55 13. 7. 1998 158 - 161 PDF 165 KB
161/1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení  
160/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění  
159/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění  
158/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
54 13. 7. 1998 154 - 157 PDF 269 KB
157/1998
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů  
156/1998
Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)  
155/1998
Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů  
154/1998
Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky  
53 8. 7. 1998 149 - 153 PDF 300 KB
153/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 3. června 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech „ode dne účinnosti tohoto zákona“  
152/1998
Nález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.  
151/1998
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.)  
150/1998
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998  
149/1998
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů  
52 2. 7. 1998 148 PDF 206 KB
148/1998
Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů  
51 30. 6. 1998 142 - 147 PDF 221 KB
147/1998
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby  
146/1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
145/1998
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
144/1998
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín  
143/1998
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace  
142/1998
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky