Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1999Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 30. 3. 1999 55 - 56 PDF 243 KB
56/1999
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu  
55/1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích  
22
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení  
21 25. 3. 1999 54 PDF 275 KB
54/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.  
20 18. 3. 1999 52 - 53 PDF 173 KB
53/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí  
52/1999
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení  
19 12. 3. 1999 48 - 51 PDF 79 KB
51/1999
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů  
50/1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu  
49/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru  
48/1999
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky  
19
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999 Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
18 11. 3. 1999 47 PDF 168 KB
47/1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  
17 5. 3. 1999 43 - 46 PDF 149 KB
46/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu  
45/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  
44/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí  
43/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě  
16 26. 2. 1999 41 - 42 PDF 83 KB
42/1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu  
41/1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytování s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů  
15 24. 2. 1999 38 - 40 PDF 160 KB
40/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999  
39/1999
Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství  
38/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.  
14 23. 2. 1999 34 - 37 PDF 95 KB
37/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947  
36/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty Organizace spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.  
35/1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy  
34/1999
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky  
13 23. 2. 1999 31 - 33 PDF 229 KB
33/1999
Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka  
32/1999
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem  
31/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů