Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1999Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
82 10. 11. 1999 243 - 246 PDF 154 KB
246/1999
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)  
245/1999
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)  
244/1999
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
243/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 13. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů  
81 9. 11. 1999 238 - 242 PDF 147 KB
242/1999
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999  
241/1999
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000  
240/1999
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství  
239/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce  
238/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)  
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %  
80 29. 10. 1999 237 PDF 247 KB
237/1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
79 26. 10. 1999 233 - 236 PDF 339 KB
236/1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky  
235/1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondu veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladu na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu  
234/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1999 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech „která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze“  
233/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry  
78 15. 10. 1999 231 - 232 PDF 158 KB
232/1999
Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997  
231/1999
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 206/1999 Sb.  
77 14. 10. 1999 226 - 230 PDF 260 KB
230/1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv  
229/1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech  
228/1999
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu na rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
227/1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy  
226/1999
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů  
76 12. 10. 1999 218 - 225 PDF 2 MB
225/1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání  
224/1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky  
223/1999
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze  
222/1999
Zákon o zajišťování obrany České republiky  
221/1999
Zákon o vojácích z povolání  
220/1999
Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze  
219/1999
Zákon o ozbrojených silách České republiky  
218/1999
Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)  
75 1. 10. 1999 216 - 217 PDF 78 KB
217/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
216/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky  
Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000  
74 28. 9. 1999 213 - 215 PDF 121 KB
215/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou  
214/1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
213/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz třtinové melasy  
73 20. 9. 1999 210 - 212 PDF 151 KB
212/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru  
211/1999
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému parlamentem dne 29. července 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. srpna 1999  
210/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
73
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení