Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1999Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
62 24. 8. 1999 182 PDF 357 KB
182/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  
62
Opatření ústředních orgánů Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě  
61 17. 8. 1999 180 - 181 PDF 132 KB
181/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy  
180/1999
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva  
61
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
60 12. 8. 1999 177 - 179 PDF 86 KB
179/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 102/1999 Sb., o Evropské dohodě o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 1959  
178/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě  
177/1999
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv  
60
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře  
59 6. 8. 1999 172 - 176 PDF 2 MB
176/1999
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice  
175/1999
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka  
174/1999
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb.  
173/1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
172/1999
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
59
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,30 %  
58 3. 8. 1999 169 - 171 PDF 274 KB
171/1999
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách  
170/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
169/1999
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 183/1998 Sb.  
57 30. 7. 1999 166 - 168 PDF 415 KB
168/1999
Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  
167/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
166/1999
Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)  
56 28. 7. 1999 164 - 165 PDF 59 KB
165/1999
Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997  
164/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů  
55 28. 7. 1999 162 - 163 PDF 348 KB
163/1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)  
162/1999
Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku  
55
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko  
54 23. 7. 1999 160 - 161 PDF 151 KB
161/1999
Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
160/1999
Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů  
54
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení  
53 23. 7. 1999 158 - 159 PDF 145 KB
159/1999
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
158/1999
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001