Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
8 21. 2. 2000 22 - 23 PDF 287 KB
23/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách  
22/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
8
Opatření ústředních orgánů 7. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM  
7 18. 2. 2000 17 - 21 PDF 295 KB
21/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů  
20/2000
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998  
19/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
18/2000
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv  
17/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  
6 11. 2. 2000 16 PDF 4 MB
16/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze  
5 3. 2. 2000 13 - 15 PDF 123 KB
15/2000
Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii  
14/2000
Nařízení vlády o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií  
13/2000
Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii  
Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2004, 7,95 %  
4 28. 1. 2000 9 - 12 PDF 94 KB
12/2000
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezuje druh rostlin uvedený v druhovém seznamu, jehož rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly  
11/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí  
10/2000
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů  
9/2000
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  
3 27. 1. 2000 6 - 8 PDF 2 MB
8/2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování  
7/2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie  
6/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole  
5
Opatření ústředních orgánů 5. Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami  
2 20. 1. 2000 2-5 PDF 142 KB
5/2000
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze  
4/2000
Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  
4
Opatření ústředních orgánů 4. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb.  
3
Opatření ústředních orgánů 3. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
2
Opatření ústředních orgánů 2. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %  
1 7. 1. 2000 1-3 PDF 317 KB
3/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
2/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu  
1/2000
Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu  
1
Opatření ústředních orgánů 1. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky  
 Předchozí | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Další