Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
98 19. 10. 2000 361 PDF 429 KB
361/2000
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  
97 13. 10. 2000 356 - 360 PDF 207 KB
360/2000
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech  
359/2000
Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000  
358/2000
Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev  
357/2000
Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolu zaměstnavatele a nadřízeného orgánu  
356/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění pozdějších předpisů  
97
Opatření ústředních orgánů 43. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 6, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření České národní banky č. 2 ze dne 4. května 2000  
96 13. 10. 2000 355 PDF 63 KB
355/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.  
95 13. 10. 2000 352 - 354 PDF 9 MB
354/2000
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora  
353/2000
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2000  
352/2000
Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů  
94 9. 10. 2000 347 - 351 PDF 494 KB
351/2000
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech  
350/2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků  
349/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů  
348/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv  
347/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly  
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě  
Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
42. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě  
Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
41. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
42. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě  
Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
40. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
41. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko
42. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 2 ze dne 8. července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na konsolidovaném základě  
93 29. 9. 2000 346 PDF 128 KB
346/2000
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.  
92 27. 9. 2000 340 - 345 PDF 127 KB
345/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)  
344/2000
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  
343/2000
Nařízení vlády, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady  
342/2000
Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka  
341/2000
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. července 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. července 2000  
340/2000
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
91 26. 9. 2000 328 - 339 PDF 7 MB
339/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS  
338/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS  
337/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel  
336/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS  
335/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS  
334/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS  
333/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS  
332/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS  
331/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží  
330/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží  
329/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků  
328/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu  
90 25. 9. 2000 322 - 327 PDF 941 KB
327/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu  
326/2000
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel  
325/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.  
324/2000
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)  
323/2000
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.  
322/2000
Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytu  
89 20. 9. 2000 319 - 321 PDF 1 MB
321/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry  
320/2000
Nález Ústavního soudu ze dne 3. července 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 287/1997 Sb.  
319/2000
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot  
89
Opatření ústředních orgánů 35. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu 36. Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad 37. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 38. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. listopadu 1999, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 31. března 2000