Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2001Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
140 24. 10. 2001 369 - 371 PDF 876 KB
371/2001
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2006, 5,70 %  
370/2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod  
369/2001
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
139 17. 10. 2001 367 - 368 PDF 105 KB
368/2001
Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů  
367/2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
139
Opatření ústředních orgánů 37. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
138 10. 10. 2001 366 PDF 230 KB
366/2001
Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb.  
137 10. 10. 2001 361 - 365 PDF 177 KB
365/2001
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.  
364/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů  
363/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců  
362/2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu  
361/2001
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě  
136 5. 10. 2001 358 - 360 PDF 811 KB
360/2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
359/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky  
358/2001
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh  
135 10. 10. 2001 355 - 357 PDF 2 MB
357/2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel  
356/2001
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení  
355/2001
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 88/2000 Sb.  
134 5. 10. 2001 352 - 354 PDF 519 KB
354/2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti  
353/2001
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
352/2001
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů  
134
Opatření ústředních orgánů 36. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení  
133 27. 9. 2001 345 - 351 PDF 443 KB
351/2001
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou  
350/2001
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong  
349/2001
Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao  
348/2001
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001  
347/2001
Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů  
346/2001
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
345/2001
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001  
133
Opatření ústředních orgánů 35. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny  
132 4. 10. 2001 343 - 344 PDF 6 MB
344/2001
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %  
343/2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.  
131 27. 9. 2001 339 - 342 PDF 394 KB
342/2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin  
341/2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb.  
340/2001
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost  
339/2001
Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků