Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2002Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
129 15. 8. 2002 365 - 366 PDF 309 KB
366/2002
Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu  
365/2002
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí  
128 15. 8. 2002 359 - 364 PDF 1 MB
364/2002
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)  
363/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb.  
362/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky  
361/2002
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.  
360/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu  
359/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby  
127 14. 8. 2002 350 - 358 PDF 14 MB
358/2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země  
357/2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší  
356/2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.  
355/2002
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu  
354/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu  
353/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  
352/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  
351/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí  
350/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší  
126 6. 8. 2002 347 - 349 PDF 1 MB
349/2002
Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů  
348/2002
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob  
347/2002
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 293/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 344/2002 Sb.  
125 30. 7. 2002 344 - 346 PDF 543 KB
346/2002
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně  
345/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  
344/2002
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  
124 30. 7. 2002 342 - 343 PDF 248 KB
343/2002
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách  
342/2002
Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín  
123 30. 7. 2002 341 PDF 13 MB
341/2002
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
122 24. 7. 2002 336 - 340 PDF 1 MB
340/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností  
339/2002
Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem  
338/2002
Nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami  
337/2002
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
336/2002
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.  
121 23. 7. 2002 334 - 335 PDF 293 KB
335/2002
Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn  
334/2002
Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn  
120 22. 7. 2002 332 - 333 PDF 764 KB
333/2002
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě  
332/2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002