Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
36 19. 6. 2003 79 - 81 PDF 329 KB
81/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích  
80/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci  
79/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta  
35 12. 6. 2003 77 - 78 PDF 745 KB
78/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky  
77/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno  
34 12. 6. 2003 75 - 76 PDF 272 KB
76/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 3. listopadu 1997 v Ottawě, vyhlášené pod č. 129/2000 Sb. m. s.  
75/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky k provádění článku 1 Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb ze dne 4. února 1993  
33 12. 6. 2003 73 - 74 PDF 3 MB
74/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní  
73/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)  
32 12. 6. 2003 70 - 72 PDF 383 KB
72/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)  
71/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice  
70/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci  
31 12. 6. 2003 68 - 69 PDF 1 MB
69/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)  
68/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Norského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 2 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Španělského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) a Protokolu č. 3 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti České republiky, Maďarské republiky a Polské republiky ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)  
30 26. 5. 2003 66 - 67 PDF 478 KB
67/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení  
66/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci  
29 12. 6. 2003 65 ZIP 5 MB
65/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)  
28 23. 5. 2003 47-64 PDF 29 MB
64/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy v České republice)  
63/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se technické podpory jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: Omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce  
62/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku  
61/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice  
60/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)  
59/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice  
58/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice  
57/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002  
56/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda ze dne 26. 10. 2001 - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice  
55/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku  
54/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Dodatečné investiční podpory pro Českou republiku v roce 2000  
53/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a kultura 2000 v roce 2001  
52/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se zvláštního programu pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy  
51/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Polsko Phare 2000  
50/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II v roce 2000  
49/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000  
48/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Německo Phare 2000  
47/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2000 pro Českou republiku  
27 16. 5. 2003 46 PDF 17 MB
46/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.