Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
120 29. 10. 2003 356 - 360 PDF 340 KB
360/2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
359/2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  
358/2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
357/2003
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
356/2003
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb.  
119 24. 10. 2003 355 PDF 203 KB
355/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole  
118 24. 10. 2003 353 - 354 PDF 607 KB
354/2003
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních  
353/2003
Zákon o spotřebních daních  
117 20. 10. 2003 352 PDF 612 KB
352/2003
Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků  
116 20. 10. 2003 350 - 351 PDF 164 KB
351/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona  
350/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
115 17. 10. 2003 347 - 349 PDF 80 KB
349/2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
348/2003
Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit  
347/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami  
114 15. 10. 2003 345 - 346 PDF 256 KB
346/2003
Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn  
345/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.  
113 15. 10. 2003 341 - 344 PDF 1 MB
344/2003
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky  
343/2003
Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely  
342/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku  
341/2003
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003  
112 8. 10. 2003 337 - 340 PDF 679 KB
340/2003
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích  
339/2003
Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
338/2003
Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu  
337/2003
Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004  
111 3. 10. 2003 334 - 336 PDF 121 KB
336/2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
335/2003
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části  
334/2003
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních