Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2005Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
98 30. 6. 2005 268 - 269 PDF 64 KB
269/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku  
268/2005
Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát  
97 30. 6. 2005 266 - 267 PDF 2 MB
267/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.  
266/2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce  
96 30. 6. 2005 262 - 265 PDF 4 MB
265/2005
Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  
264/2005
Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů  
263/2005
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu  
262/2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.  
95 27. 6. 2005 257 - 261 PDF 186 KB
261/2005
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004  
260/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí  
259/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí  
258/2005
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.  
257/2005
Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného  
94 29. 6. 2005 251 - 256 PDF 322 KB
256/2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005  
255/2005
Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů  
254/2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005  
253/2005
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce  
252/2005
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005  
251/2005
Zákon o inspekci práce  
93 28. 6. 2005 250 PDF 4 MB
250/2005
Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku  
92 22. 6. 2005 248 - 249 PDF 1 MB
249/2005
Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  
248/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů  
91 21. 6. 2005 246 - 247 PDF 170 KB
247/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.  
246/2005
Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů  
90 20. 6. 2005 244 - 245 PDF 7 MB
245/2005
Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel  
244/2005
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů  
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
89 20. 6. 2005 241 - 243 PDF 501 KB
243/2005
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM  
242/2005
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky  
241/2005
Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy