Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2006Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
146 19. 9. 2006 449 PDF 1 MB
449/2006
Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd  
145 19. 9. 2006 447 - 448 PDF 419 KB
448/2006
Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona  
447/2006
Vyhláška o genetických zdrojích zvířat  
144 18. 9. 2006 443 - 446 PDF 179 KB
446/2006
Sdělení Ústavního soudu ze dne 5. září 2006 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem  
445/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat  
444/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce  
443/2006
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  
143 18. 9. 2006 440 - 442 PDF 854 KB
442/2006
Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup  
441/2006
Vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)  
440/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů  
142 13. 9. 2006 438 - 439 PDF 577 KB
439/2006
Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn  
438/2006
Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních  
141 11. 9. 2006 436 - 437 PDF 431 KB
437/2006
Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn  
436/2006
Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora  
140 11. 9. 2006 435 PDF 366 KB
435/2006
Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn  
139 8. 9. 2006 432 - 434 PDF 3 MB
434/2006
Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění  
433/2006
Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu  
432/2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006  
138 31. 8. 2006 430 - 431 PDF 95 KB
431/2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování  
430/2006
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání  
137 31. 8. 2006 427 - 429 PDF 69 KB
429/2006
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně  
428/2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů  
427/2006
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.