Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2010Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
141 27. 12. 2010 392-395 PDF 790 KB
395/2010
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka č. 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst   PDF 53 KB
394/2010
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)   PDF 81 KB
393/2010
Vyhláška o oblastech povodí   PDF 627 KB
392/2010
Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek   PDF 30 KB
140 27. 12. 2010 388-391 PDF 524 KB
391/2010
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí   PDF 238 KB
390/2010
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti   PDF 22 KB
389/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů   PDF 253 KB
388/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů   PDF 24 KB
139 27. 12. 2010 387 PDF 40 MB
387/2010
Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)   PDF 40 MB
138 17. 12. 2010 381-386 PDF 169 KB
386/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 24 KB
385/2010
Nařízení vlády Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace   PDF 23 KB
384/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů   PDF 35 KB
383/2010
Vyhláška o kolkových známkách   PDF 32 KB
382/2010
Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní   PDF 32 KB
381/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech   PDF 82 KB
137 17. 12. 2010 380 PDF 2 MB
380/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.   PDF 1 MB
136 17. 12. 2010 372-379 PDF 877 KB
379/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
378/2010
Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin   PDF 210 KB
377/2010
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot   PDF 24 KB
376/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů   PDF 117 KB
375/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů   PDF 162 KB
374/2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011   PDF 99 KB
373/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.   PDF 46 KB
372/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů   PDF 303 KB
135 17. 12. 2010 370-371 PDF 872 KB
371/2010
Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 344/2010 Sb.   PDF 31 KB
370/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem   PDF 820 KB
134 15. 12. 2010 369 PDF 465 KB
369/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády   PDF 423 KB
133 15. 12. 2010 364-368 PDF 2 MB
368/2010
Nález Ústavního soudu Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města   PDF 43 KB
367/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   PDF 23 KB
366/2010
Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst   PDF 33 KB
365/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů   PDF 26 KB
364/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů   PDF 2 MB
132 15. 12. 2010 363 PDF 22 MB
363
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění   PDF 22 MB