Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1968Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
51 29. 12. 1968 204 - 207 PDF 1 MB
207/1968
Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky  
206/1968
Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky  
205/1968
Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky  
204/1968
Zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
50 29. 12. 1968 190 - 203 PDF 867 KB
203/1968
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci  
202/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů  
201/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací  
200/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích  
199/1968
Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
198/1968
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
197/1968
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady  
196/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
195/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
194/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
193/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů  
192/1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii  
191/1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou  
190/1968
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965  
49 29. 12. 1968 186 - 189 PDF 669 KB
189/1968
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
188/1968
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
187/1968
Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení  
186/1968
Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
48 29. 12. 1968 178 - 185 PDF 1 MB
185/1968
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
184/1968
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
183/1968
Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl  
182/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání  
181/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.  
180/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.  
179/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.  
178/1968
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
47 27. 12. 1968 173 - 177 PDF 873 KB
177/1968
Zákon o věrnostním přídavku horníků  
176/1968
Zákon o Kanceláři presidenta republiky  
175/1968
Zákon o městě Brně  
174/1968
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
173/1968
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody  
46 22. 12. 1968 158 - 172 PDF 2 MB
172/1968
Zákon o federálních výborech  
171/1968
Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů  
170/1968
Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu  
169/1968
Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích  
168/1968
Zákon o gymnasiích  
167/1968
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků  
166/1968
Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti  
165/1968
Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství  
164/1968
Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů  
163/1968
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně  
162/1968
Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví  
161/1968
Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o někteých dalších změnách v sociálním zabezpečení  
160/1968
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
159/1968
Zákon o důchodové dani  
158/1968
Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních  
45 20. 12. 1968 153 - 157 PDF 372 KB
157/1968
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v zákoně č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, 2. ve vyhlášce ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací  
156/1968
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat  
155/1968
Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek  
154/1968
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím  
153/1968
Vládní nařízení o udělování čestných titulů „zasloužilý vysokoškolský profesor“  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
44 9. 12. 1968 151 - 152 PDF 211 KB
152/1968
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
151/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
43 29. 11. 1968 148 - 150 PDF 253 KB
150/1968
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb  
149/1968
Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy  
148/1968
Vládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
42 19. 11. 1968 145 - 147 PDF 512 KB
147/1968
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech  
146/1968
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě  
145/1968
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další