Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1969Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
53 30. 12. 1969 182 - 185 PDF 879 KB
185/1969
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců  
184/1969
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací  
183/1969
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les  
182/1969
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
52 30. 12. 1969 177 - 181 PDF 2 MB
181/1969
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi  
180/1969
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl  
179/1969
Zákon Slovenské národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy  
178/1969
Zákon Slovenské národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení  
177/1969
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970  
51 30. 12. 1969 172 - 176 PDF 1 MB
176/1969
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem  
175/1969
Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu  
174/1969
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce  
173/1969
Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení  
172/1969
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970  
50 30. 12. 1969 168 - 171 PDF 972 KB
171/1969
Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním  
170/1969
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek  
169/1969
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů  
168/1969
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o přechodném zákazu zvyšování cen  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
49 23. 12. 1969 160 - 167 PDF 833 KB
167/1969
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech  
166/1969
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací  
165/1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu  
164/1969
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti  
163/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách  
162/1969
Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice  
161/1969
Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině  
160/1969
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
48 23. 12. 1969 155 - 159 PDF 1 MB
159/1969
Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl  
158/1969
Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním  
157/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání  
156/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců  
155/1969
Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy  
47 23. 12. 1969 153 - 154 PDF 1 MB
154/1969
Zákon o mateřském příspěvku  
153/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce  
46 23. 12. 1969 145 - 152 PDF 1 MB
152/1969
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení  
151/1969
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení  
150/1969
Zákon o přečinech  
149/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  
148/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.  
147/1969
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře  
146/1969
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd  
145/1969
Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
45 17. 12. 1969 137 - 144 PDF 585 KB
144/1969
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat  
143/1969
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách  
142/1969
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa  
141/1969
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení  
140/1969
Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky  
139/1969
Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb  
138/1969
Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě  
137/1969
Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady  
44 10. 12. 1969 133 - 136 PDF 438 KB
136/1969
Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.  
135/1969
Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení  
134/1969
Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky  
133/1969
Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další