Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1973Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
42 28. 12. 1973 175 - 176 PDF 2 MB
176/1973
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu  
175/1973
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
41 27. 12. 1973 164 - 174 PDF 2 MB
174/1973
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností  
173/1973
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa  
172/1973
Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí  
171/1973
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu  
170/1973
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl  
169/1973
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům  
168/1973
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově  
167/1973
Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské  
166/1973
Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974  
165/1973
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974  
164/1973
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
40 20. 12. 1973 163 PDF 6 MB
163/1973
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 14. 12. 1973 162 PDF 3 MB
162/1973
Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
38 13. 12. 1973 156 - 161 PDF 727 KB
161/1973
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností  
160/1973
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků  
159/1973
Zákon o ochraně označení původu výrobků  
158/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev  
157/1973
Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství  
156/1973
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
37 6. 12. 1973 149 - 155 PDF 917 KB
155/1973
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách  
154/1973
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům  
153/1973
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120  
152/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)  
151/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)  
150/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104  
149/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 30. 11. 1973 148 PDF 5 MB
148/1973
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
35 12. 11. 1973 138 - 147 PDF 3 MB
147/1973
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
146/1973
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem  
145/1973
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu  
144/1973
Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť  
143/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik  
142/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizae kosmických telekomunikací „Intersputnik“  
141/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru  
140/1973
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
139/1973
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
138/1973
Zákon o vodách (vodní zákon)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 2. 11. 1973 134 - 137 PDF 5 MB
137/1973
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách  
136/1973
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen  
135/1973
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen  
134/1973
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen  
33 30. 10. 1973 125 - 133 PDF 2 MB
133/1973
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
132/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik  
131/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky  
130/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem  
129/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím  
128/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě  
127/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou  
126/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
125/1973
Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další