Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1976Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
23 13. 10. 1976 119 - 122 PDF 2 MB
122/1976
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů  
121/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou  
120/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech  
119/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
22 1. 10. 1976 110 - 118 PDF 1 MB
118/1976
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství  
117/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci  
116/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu  
115/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy  
114/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky  
113/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahujících se k obchodu a Likvidačním protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky  
112/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů  
111/1976
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva  
110/1976
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 22. 9. 1976 107 - 109 PDF 1 MB
109/1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)  
108/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)  
107/1976
Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 10. 9. 1976 102 - 106 PDF 732 KB
106/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky  
105/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví  
104/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán  
103/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě  
102/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 26. 8. 1976 93 - 101 PDF 2 MB
101/1976
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani  
100/1976
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy  
99/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži  
98/1976
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací  
97/1976
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb.  
96/1976
Vyhláška federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu  
95/1976
Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků  
94/1976
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě  
93/1976
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o fakultě architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 20. 8. 1976 90 - 92 PDF 3 MB
92/1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady  
91/1976
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady  
90/1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
17 6. 8. 1976 83 - 89 PDF 5 MB
89/1976
Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti  
88/1976
Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti  
87/1976
Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb  
86/1976
Vyhláška FMTIR o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb  
85/1976
Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu  
84/1976
Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci  
83/1976
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu  
16 19. 7. 1976 80 - 82 PDF 624 KB
82/1976
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly  
81/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska  
80/1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 2. 7. 1976 75 - 79 PDF 2 MB
79/1976
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile „Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky„  
78/1976
Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky  
77/1976
Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky  
76/1976
Zákon o ražbě československých dukátů  
75/1976
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 1. 7. 1976 69 - 74 PDF 907 KB
74/1976
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice  
73/1976
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice  
72/1976
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
71/1976
Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)  
70/1976
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980  
69/1976
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů