Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1980Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
45 31. 12. 1980 177 - 185 PDF 829 KB
185/1980
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981  
184/1980
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981  
183/1980
Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení  
182/1980
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981  
181/1980
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb.  
180/1980
Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace  
179/1980
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981  
178/1980
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981  
177/1980
Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
44 24. 12. 1980 175 - 176 PDF 1 MB
176/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra  
175/1980
Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
43 22. 12. 1980 168 - 174 PDF 2 MB
174/1980
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění  
173/1980
Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací  
172/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě  
171/1980
Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike  
170/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)  
169/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)  
168/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
42 18. 12. 1980 166 - 167 PDF 877 KB
167/1980
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu  
166/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích  
41 16. 12. 1980 162 - 165 PDF 4 MB
165/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb  
164/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků  
163/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky  
162/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
40 12. 12. 1980 161 PDF 1 MB
161/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
39 8. 12. 1980 157 - 160 PDF 2 MB
160/1980
Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.  
159/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb.  
158/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb.  
157/1980
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
38 27. 11. 1980 150 - 156 PDF 830 KB
156/1980
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků  
155/1980
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu  
154/1980
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb.  
153/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu  
152/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva  
151/1980
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
150/1980
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
37 18. 11. 1980 147 - 149 PDF 612 KB
149/1980
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov  
148/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu  
147/1980
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
36 7. 11. 1980 144 - 146 PDF 381 KB
146/1980
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví  
145/1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě  
144/1980
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 | Další