Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1983Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
12 15. 6. 1983 62 - 65 PDF 1 MB
65/1983
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
64/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky  
63/1983
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti  
62/1983
Zákon o věrnostním přídavku horníků  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
11 9. 6. 1983 60 - 61 PDF 2 MB
61/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)  
60/1983
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
10 30. 5. 1983 52 - 59 PDF 2 MB
59/1983
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení  
58/1983
Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem  
57/1983
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců  
56/1983
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující  
55/1983
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol  
54/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky  
53/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
52/1983
Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. března 1983 č. 43, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 13. dubna 1983 č. 88 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 30. března 1983 č. 117  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
9 23. 5. 1983 46 - 51 PDF 2 MB
51/1983
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach  
50/1983
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív  
49/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP  
48/1983
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků  
47/1983
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien  
46/1983
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
8 13. 5. 1983 45 PDF 7 MB
45/1983
Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
7 28. 4. 1983 39 - 44 PDF 3 MB
44/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních  
43/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice  
42/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií  
41/1983
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky  
40/1983
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4  
39/1983
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
6 13. 4. 1983 35 - 38 PDF 4 MB
38/1983
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
37/1983
Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací  
36/1983
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)  
35/1983
Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
5 7. 4. 1983 31 - 34 PDF 4 MB
34/1983
Redakční sdělení o opravě chyb  
33/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou  
32/1983
Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)  
31/1983
Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
4 28. 3. 1983 28 - 30 PDF 4 MB
30/1983
Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)  
29/1983
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52  
28/1983
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
3 11. 3. 1983 16 - 27 PDF 2 MB
27/1983
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
26/1983
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech  
25/1983
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi  
24/1983
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin  
23/1983
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb  
22/1983
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě  
21/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou  
20/1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
19/1983
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti  
18/1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985  
17/1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě  
16/1983
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů