Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1985Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 13. 11. 1985 92 - 93 PDF 920 KB
93/1985
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály  
92/1985
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
25 31. 10. 1985 88 - 91 PDF 1 MB
91/1985
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů  
90/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních  
89/1985
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí  
88/1985
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
24 15. 10. 1985 84 - 87 PDF 1 MB
87/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání  
86/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971  
85/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968  
84/1985
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
23 4. 10. 1985 77 - 83 PDF 730 KB
83/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních  
82/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách  
81/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967  
80/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967  
79/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967  
78/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967  
77/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977  
22 27. 9. 1985 74 - 76 PDF 2 MB
76/1985
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou  
75/1985
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou  
74/1985
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
21 12. 9. 1985 72 - 73 PDF 1 MB
73/1985
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb  
72/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159)  
20 30. 8. 1985 69 - 71 PDF 201 KB
71/1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs  
70/1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs  
69/1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
19 16. 8. 1985 67 - 68 PDF 457 KB
68/1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti  
67/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
18 15. 8. 1985 63 - 66 PDF 2 MB
66/1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní príprav mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť  
65/1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov  
64/1985
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov  
63/1985
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
17 14. 8. 1985 59 - 62 PDF 2 MB
62/1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť  
61/1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
60/1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti  
59/1985
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele