Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1989Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 31. 7. 1989 80 PDF 5 MB
80/1989
Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
20 24. 7. 1989 78 - 79 PDF 3 MB
79/1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs  
78/1989
Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
19 30. 6. 1989 71 - 77 PDF 2 MB
77/1989
Redakční sdělení o opravě chyby  
76/1989
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice  
75/1989
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla  
74/1989
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví  
73/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 137 (Znojmo)  
72/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 38 (Nymburk)  
71/1989
Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
18 29. 6. 1989 67 - 70 PDF 2 MB
70/1989
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu  
69/1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla  
68/1989
Zákon o organizaci Československé státní dráhy  
67/1989
Zákon o národohospodářském plánování  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
17 23. 6. 1989 63 - 66 PDF 2 MB
66/1989
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike  
65/1989
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty  
64/1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory  
63/1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
16 15. 6. 1989 61 - 62 PDF 1 MB
62/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách  
61/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin  
15 25. 5. 1989 54 - 60 PDF 827 KB
60/1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy  
59/1989
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory  
58/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)  
57/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)  
56/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)  
55/1989
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky  
54/1989
Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
14 25. 5. 1989 52 - 53 PDF 5 MB
53/1989
Redakční sdělení o opravě chyby  
52/1989
Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
13 17. 5. 1989 51 PDF 2 MB
51/1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů  
12 4. 5. 1989 49 - 50 PDF 2 MB
50/1989
Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov  
49/1989
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky