Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1989Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 30. 11. 1989 135 - 142 PDF 951 KB
142/1989
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků  
141/1989
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků  
140/1989
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin  
139/1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého  
138/1989
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka  
137/1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování  
136/1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací  
135/1989
Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky  
30 28. 11. 1989 128 - 134 PDF 2 MB
134/1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat  
133/1989
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat  
132/1989
Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat  
131/1989
Zákon o Sbírce zákonů  
130/1989
Zákon o Státní bance československé  
129/1989
Zákon o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)  
128/1989
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
29 27. 11. 1989 122 - 127 PDF 2 MB
127/1989
Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon  
126/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích  
125/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí  
124/1989
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky  
123/1989
Usnesení České národní rady k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky  
122/1989
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
28 30. 10. 1989 115 - 121 PDF 2 MB
121/1989
Vyhláška ministerstva Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu  
120/1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu  
119/1989
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích  
118/1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.  
117/1989
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.  
116/1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu  
115/1989
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb., o divadelnej činnosti (divadelný zákon)  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
27 18. 10. 1989 106 - 114 PDF 897 KB
114/1989
Redakční sdělení o opravě chyb  
113/1989
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina  
112/1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice  
111/1989
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev  
110/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci  
109/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy  
108/1989
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mezd ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny  
107/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 58 (Plzeň - město XV)  
106/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 116 a č. 160  
26 29. 9. 1989 101 - 105 PDF 2 MB
105/1989
Redakční sdělení o opravě chyb  
104/1989
Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom  
103/1989
Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
102/1989
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě  
101/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
25 28. 9. 1989 99 - 100 PDF 3 MB
100/1989
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů  
99/1989
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)  
24 25. 9. 1989 96 - 98 PDF 2 MB
98/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
97/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou  
96/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
23 31. 8. 1989 88 - 95 PDF 1 MB
95/1989
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb  
94/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd  
93/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních  
92/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci  
91/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky  
90/1989
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb.  
89/1989
Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175  
88/1989
Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 87 Sliač  
22 31. 7. 1989 81 - 87 PDF 1 MB
87/1989
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků  
86/1989
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků  
85/1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice  
84/1989
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží  
83/1989
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 171  
82/1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách  
81/1989
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů