Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1991Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
101 19. 12. 1991 525 - 528 PDF 200 KB
528/1991
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  
527/1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem  
526/1991
Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu  
525/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník  
Redakční sdělení o opravě chyb  
100 18. 12. 1991 521 - 524 PDF 105 KB
524/1991
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  
523/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb.  
522/1991
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích  
521/1991
Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů  
99 18. 12. 1991 519 - 520 PDF 291 KB
520/1991
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov  
519/1991
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád  
98 18. 12. 1991 513 - 518 PDF 834 KB
518/1991
Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci  
517/1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje  
516/1991
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992  
515/1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat  
514/1991
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat  
513/1991
Obchodní zákoník  
97 18. 12. 1991 509 - 512 PDF 446 KB
512/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí  
511/1991
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb.  
510/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva  
509/1991
Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník  
96 5. 12. 1991 505 - 508 PDF 224 KB
508/1991
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení zaväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
507/1991
Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů  
506/1991
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy  
505/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
Redakční sdělení o opravě chyb  
95 11. 12. 1991 494 - 504 PDF 232 KB
504/1991
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou  
503/1991
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov  
502/1991
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov  
501/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky  
500/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov  
499/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe  
498/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)  
497/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade  
496/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.  
495/1991
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry  
494/1991
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve  
94 3. 12. 1991 490 - 493 PDF 289 KB
493/1991
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní  
492/1991
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla  
491/1991
Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním  
490/1991
Zákon o způsobu provádění referenda  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Redakční sdělení o opravě chyb  
93 29. 11. 1991 480 - 489 PDF 140 KB
489/1991
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov  
488/1991
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona  
487/1991
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.  
486/1991
Vyhláška federálního ministerstva zahraničních obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou  
485/1991
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí  
484/1991
Zákon České národní rady o Českém rozhlasu  
483/1991
Zákon České národní rady o České televizi  
482/1991
Zákon České národní rady o sociální potřebnosti  
481/1991
Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky  
480/1991
Zákon o době nesvobody  
Redakční sdělení o opravě chyb  
92 27. 11. 1991 475 - 479 PDF 166 KB
479/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní  
478/1991
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic  
477/1991
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí  
476/1991
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání  
475/1991
Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)