Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
133 31. 12. 1992 645 - 648 PDF 256 KB
648/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů  
647/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím  
646/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic  
645/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde  
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991
Redakční sdělení o opravě chyb  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup převodu podvojného účetnictví z roku 1992 do roku 1993
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991
Redakční sdělení o opravě chyb  
132 31. 12. 1992 642 - 644 PDF 155 KB
644/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě  
643/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách  
642/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991  
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky  
131 31. 12. 1992 636 - 641 PDF 276 KB
641/1992
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
640/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou se ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov  
639/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za mesačné obdobie  
638/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií  
637/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky  
636/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch  
130 31. 12. 1992 632 - 635 PDF 128 KB
635/1992
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům  
634/1992
Zákon o ochraně spotřebitele  
633/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.  
632/1992
Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny  
129 28. 12. 1992 624 - 631 PDF 176 KB
631/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě  
630/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky  
629/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích  
628/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách (č. 21)  
627/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)  
626/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů  
625/1992
Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy  
624/1992
Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky  
Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států  
128 18. 12. 1992 619 - 623 PDF 112 KB
623/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách  
622/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)  
621/1992
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre  
620/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora  
619/1992
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.  
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993  
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993  
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993  
127 31. 12. 1992 618 PDF 435 KB
618/1992
Celní zákon  
126 31. 12. 1992 615 - 617 PDF 155 KB
617/1992
Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů  
616/1992
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru  
615/1992
Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy  
125 31. 12. 1992 610 - 614 PDF 154 KB
614/1992
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší  
613/1992
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek  
612/1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví  
611/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.  
610/1992
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  
124 30. 12. 1992 605 - 609 PDF 234 KB
609/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)  
608/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné uživanie pozemkov  
607/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky  
606/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi  
605/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vedení evidencie odpadov  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další