Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
113 11. 12. 1992 561 - 568 PDF 277 KB
568/1992
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou se ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
567/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky  
566/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska  
565/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predľžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách  
564/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda  
563/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity  
562/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.  
561/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo  
Redakční sdělení o opravě chyb  
112 10. 12. 1992 555 - 560 PDF 195 KB
560/1993
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovatelov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike  
559/1993
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným  
558/1993
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti  
557/1993
Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů  
556/1993
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci  
555/1992
Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky  
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví a účetní závěrky a její změny a doplňky pro účetní období roku 1993 v bankách
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
111 9. 12. 1992 549 - 554 PDF 275 KB
554/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci  
553/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob  
552/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu  
551/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení  
550/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních  
549/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání  
Redakční sdělení  
110 8. 12. 1992 541 - 548 PDF 178 KB
548/1992
Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky  
547/1992
Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993  
546/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky  
545/1992
Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky  
544/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů  
543/1992
Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby  
542/1992
Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky  
541/1992
Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku  
109 7. 12. 1992 539 - 540 PDF 191 KB
540/1992
Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)  
539/1992
Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov  
108 3. 12. 1992 531 - 538 PDF 256 KB
538/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci  
537/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
536/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti  
535/1992
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování  
534/1992
Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  
533/1992
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.  
532/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty  
531/1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992  
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování  
107 27. 11. 1992 529 - 530 PDF 267 KB
530/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic  
529/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984  
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992  
106 24. 11. 1992 527 - 528 PDF 302 KB
528/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitrozemské plavbě  
527/1992
Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele  
105 20. 11. 1992 522 - 526 PDF 246 KB
526/1992
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách  
525/1992
Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností  
524/1992
Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky  
523/1992
Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky  
522/1992
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.  
Redakční sdělení o opravě chyby  
104 13. 11. 1992 515 - 521 PDF 242 KB
521/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci  
520/1992
Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu  
519/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky  
518/1992
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov  
517/1992
Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři  
516/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)  
515/1992
Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991  
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991