Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992



Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
73 7. 7. 1992 357 - 360 PDF 310 KB
360/1992
Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  
359/1992
Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech  
358/1992
Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)  
357/1992
Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
72 30. 6. 1992 343 - 356 PDF 183 KB
356/1992
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky  
355/1992
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby  
354/1992
Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé  
353/1992
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby  
352/1992
Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví  
351/1992
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz  
350/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
349/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství  
348/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
347/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
346/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky  
345/1992
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.  
344/1992
Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)  
343/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví  
71 1. 7. 1992 338 - 342 PDF 262 KB
342/1992
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác  
341/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě  
340/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  
339/1992
Zákon České národní rady o dani silniční  
338/1992
Zákon České národní rady o dani z nemovitostí  
70 1. 7. 1992 337 PDF 322 KB
337/1992
Zákon České národní rady o správě daní a poplatků  
69 3. 7. 1992 336 PDF 169 KB
336/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)  
68 30. 6. 1992 334 - 335 PDF 149 KB
335/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím  
334/1992
Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu  
67 1. 7. 1992 331 - 333 PDF 283 KB
333/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic  
332/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)  
331/1992
Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  
66 30. 6. 1992 324 - 330 PDF 271 KB
330/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách  
329/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království  
328/1992
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky  
327/1992
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost  
326/1992
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat  
325/1992
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení  
324/1992
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců  
65 26. 6. 1992 321 - 323 PDF 257 KB
323/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)  
322/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike  
321/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.  
64 26. 6. 1992 317 - 320 PDF 297 KB
320/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch  
319/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani  
318/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností  
317/1992
Zákon Slovenskej národnej rady o dani z nehnuteľností