Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1992Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
53 12. 6. 1992 251 - 252 PDF 456 KB
252/1992
Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách  
251/1992
Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací  
52 10. 6. 1992 249 - 250 PDF 376 KB
250/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky  
249/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch  
51 29. 5. 1992 248 PDF 199 KB
248/1992
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech  
Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky  
50 29. 5. 1992 245 - 247 PDF 300 KB
247/1992
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky  
246/1992
Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání  
245/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů  
49 29. 5. 1992 234 - 244 PDF 292 KB
244/1992
Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí  
243/1992
Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.  
242/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících  
241/1992
Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie  
240/1992
Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci  
239/1992
Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky  
238/1992
Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu  
237/1992
Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady  
236/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky  
235/1992
Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení  
234/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.  
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto
Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
48 29. 5. 1992 228 - 233 PDF 301 KB
233/1992
Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991  
232/1992
Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie  
231/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti  
230/1992
Zákon o Federální železniční policii  
229/1992
Zákon o komoditních burzách  
228/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.  
Redakční sdělení o opravě chyb  
47 13. 5. 1992 226 - 227 PDF 182 KB
227/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach  
226/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů  
46 21. 5. 1992 223 - 225 PDF 320 KB
225/1992
Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin  
224/1992
Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků  
223/1992
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech  
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank  
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank  
Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov
Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech
Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank  
45 22. 5. 1992 222 PDF 169 KB
222/1992
Zákon o dani z přidané hodnoty  
44 22. 5. 1992 217 - 221 PDF 171 KB
221/1992
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.  
220/1992
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície  
219/1992
Naridenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby  
218/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)  
217/1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)