Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1994Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
72 30. 12. 1994 241 - 250 PDF 242 KB
250/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou  
249/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně  
248/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů  
247/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
246/1994
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.  
245/1994
Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče  
244/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
243/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.  
242/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.  
241/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
72
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví část obsahu „Přílohy“, která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
71 15. 12. 1994 231 - 240 PDF 230 KB
240/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se úprav Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.  
239/1994
Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů  
238/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.  
237/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech  
236/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25. června a 3. a 22. července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28. května 1993  
235/1994
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.  
234/1994
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb.  
233/1994
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky  
232/1994
Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše  
231/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků  
71
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví příloha k účetnímu výkazu Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04) Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry  
70 15. 12. 1994 PDF 891 KB
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995  
70
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995  
69 12. 12. 1994 229 - 230 PDF 549 KB
230/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky  
229/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko  
68 6. 12. 1994 222 - 228 PDF 181 KB
228/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky  
227/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb  
226/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a protokolů k ní  
225/1994
Nařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady  
224/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.  
223/1994
Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.  
222/1994
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci  
68
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví  
67 30. 11. 1994 216 - 221 PDF 173 KB
221/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami  
220/1994
Vyhláška Ministerstva financí o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám  
219/1994
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem  
218/1994
Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů  
217/1994
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce  
216/1994
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů  
67
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách  
66 18. 11. 1994 214 - 215 PDF 124 KB
215/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)  
214/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. října 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy „(§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5),“ a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů  
66
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 % Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
65 15. 11. 1994 211 - 213 PDF 726 KB
213/1994
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech  
212/1994
Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
211/1994
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
64 11. 11. 1994 207 - 210 PDF 145 KB
210/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky držitele diplomatických a služebních pasů  
209/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947  
208/1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991  
207/1994
Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.  
64
Opatření ústředních orgánů Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až třetí čtvrtletí 1994 proti prvnímu až třetímu čtvrtletí 1993, za druhé až třetí čtvrtletí 1994 proti druhému až třetímu čtvrtletí 1993 a za třetí čtvrtletí 1994 proti třetímu čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti  
63 10. 11. 1994 203 - 206 PDF 203 KB
206/1994
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí  
205/1994
Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994  
204/1994
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
203/1994
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.