Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1995Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
64 26. 10. 1995 236 - 246 PDF 323 KB
246/1995
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.  
245/1995
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele  
244/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby  
243/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu  
242/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.  
241/1995
Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci  
240/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
239/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů  
238/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
237/1995
Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů  
236/1995
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců  
63 13. 10. 1995 232 - 235 PDF 156 KB
235/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994  
234/1995
Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům  
233/1995
Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky  
232/1995
Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně  
63
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
62 13. 10. 1995 225 - 231 PDF 259 KB
231/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě  
230/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
229/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
228/1995
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování  
227/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994  
226/1995
Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů  
225/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy „na právnické fakultě“  
61 13. 10. 1995 222 - 224 PDF 613 KB
224/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel  
223/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách  
222/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí  
Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel  
60 29. 9. 1995 219 - 221 PDF 145 KB
221/1995
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích  
220/1995
Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
219/1995
Devizový zákon  
60
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře  
59 5. 10. 1995 216 - 218 PDF 152 KB
218/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalostí  
217/1995
Vyhláška Ministerstva financí k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů  
216/1995
Zákon o Vojenském obranném zpravodajství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
58 3. 10. 1995 215 PDF 770 KB
215/1995
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků  
57 29. 9. 1995 208 - 214 PDF 139 KB
214/1995
Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů  
213/1995
Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách  
212/1995
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením  
211/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně  
210/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem  
209/1995
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.  
208/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie  
57
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995, vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 198/1995 Sb.  
56 27. 9. 1995 206 - 207 PDF 267 KB
207/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory  
206/1995
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních  
55 25. 9. 1995 202 - 205 PDF 150 KB
205/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, který je nedílnou součástí Smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 64/1993 Sb., Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaného v Praze dne 20. května 1993, vyhlášeného pod č. 258/1993 Sb., Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu a Protokolu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, který je nedílnou součástí této smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 65/1993 Sb., Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 80/1993 Sb. a Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, který je nedílnou součástí Dohody, podepsaného v Bratislavě dne 26. června 1993 a vyhlášeného pod č. 200/1993 Sb.  
204/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
203/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
202/1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činosti prováděné hornickým způsobem  
55
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání