Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1995Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
34 25. 7. 1995 127 - 128 PDF 148 KB
128/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci  
127/1995
Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace  
34
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.  
33 25. 7. 1995 126 PDF 517 KB
126/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem  
32 14. 7. 1995 121 - 125 PDF 210 KB
125/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
124/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
123/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy  
122/1995
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně  
121/1995
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování  
31 14. 7. 1995 117 - 120 PDF 279 KB
120/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
119/1995
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.  
118/1995
Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře  
117/1995
Zákon o státní sociální podpoře  
31
Opatření ústředních orgánů Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví pravidla pro sestavení části účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01  
30 14. 7. 1995 114 - 116 PDF 181 KB
116/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání  
115/1995
Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů  
114/1995
Zákon o vnitrozemské plavbě  
29 3. 7. 1995 112 - 113 PDF 151 KB
113/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických  
112/1995
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů  
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1995
Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
28 30. 6. 1995 104 - 111 PDF 130 KB
111/1995
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů  
110/1995
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia  
109/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné  
108/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů  
107/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů  
106/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 a zákona č. 40/1995 Sb.  
105/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.  
104/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
28
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 4. května 1995 vyhlášené v částce 19/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně  
27 30. 6. 1995 103 PDF 1 MB
103/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel  
26 30. 6. 1995 102 PDF 1 MB
102/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích  
25 23. 6. 1995 101 PDF 180 KB
101/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy