Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1995Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
24 20. 6. 1995 100 PDF 91 KB
100/1995
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)  
23 15. 6. 1995 99 PDF 230 KB
99/1995
Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin  
22 12. 6. 1995 96 - 98 PDF 162 KB
98/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky  
97/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice  
96/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
22
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1995  
21 8. 6. 1995 91 - 95 PDF 353 KB
95/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998  
94/1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království  
93/1995
Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství  
92/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
91/1995
Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
21
Opatření ústředních orgánů Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
20 5. 6. 1995 90 PDF 299 KB
90/1995
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny  
19 31. 5. 1995 89 PDF 173 KB
89/1995
Zákon o státní statistické službě  
19
Opatření ústředních orgánů Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., a opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55 % Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách  
18 29. 5. 1995 82 - 88 PDF 216 KB
88/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.  
87/1995
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
86/1995
Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země  
85/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících  
84/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  
83/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů  
82/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů  
17 18. 5. 1995 76 - 81 PDF 216 KB
81/1995
Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků  
80/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích  
79/1995
Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
78/1995
Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)  
77/1995
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce  
76/1995
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995  
16 10. 5. 1995 75 PDF 172 KB
75/1995
Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb.  
15 5. 5. 1995 72 - 74 PDF 77 KB
74/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína  
73/1995
Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky  
72/1995
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení